Xsag 15/4/2021 Những cổ phần 38 được nâng lên bởi cổ phiếu đất liền kết nối với hơn 500kg, và lực hút thiên hà tăng lên nhiều nhất

Xsag 15/4/2021 Những cổ phần 38 được nâng lên bởi cổ phiếu đất liền kết nối với hơn 500kg, và lực hút thiên hà tăng lên nhiều nhất

Theo thống kê gió, từ tháng Bảy 14, một số lượng lớn kho 835 đã được tăng lên nhờ kết nối tảng đất liền. Trong số đóXsag 15/4/2021, có những công ty 38 có những công ty sở hữu được tăng lên cao hơn 50tháng này đến tháng khác. Phương bắc chia sẻXsag 15/4/2021, công nghệ Longpan, Ki-nic, World Games, zhonghaida và các cổ phiếu khác đã tăng đáng kể tháng này qua tháng khác. Description