Thống Kê Giải Đặc Biệt Hàng Năm Chương trình điều chỉnh vùng rủi ro trường trung học quốc gia

Thống Kê Giải Đặc Biệt Hàng Năm Chương trình điều chỉnh vùng rủi ro trường trung học quốc gia

Theo thông báo ngày hôm nay, khách hàng hàng hàng hàng hàng chính Bắc Kinh, nhà báo Cao Chen

0} 1. Từ khi phát hành thông báo này, to à nhà 1Thống Kê Giải Đặc Biệt Hàng Năm, 2 và 3, vân và cộng đồng Dương, Đường Changhong, Nankai District, và kiến trúc 4, 5 và 6, luojliani cộng đồng, lingjiangda, Nankai District đã bị giới hạn từ vùng nguy hiểm cao tới vùng nguy hiểm trung bình. Dễ dàng hơn! 2. Từ khi phát hành vòng tròn này, cộng đồng lugiangxili (trừ các tòa nhà 4, 5 và 6) ở phố Tiễn đường, Nankai District sẽ bị giảm từ một vùng rủi ro trung bình tới một vùng có rủi ro thấp. Description