Xsmn19/4 Khai mạc buổi họp ba mươi nhất của Hội đồng Giám đốc Hội đồng Lãnh đạo Đồng Trinh

Xsmn19/4 Khai mạc buổi họp ba mươi nhất của Hội đồng Giám đốc Hội đồng Lãnh đạo Đồng Trinh

Giang Tội nay, Giang Tối, Giang Tối, Trung Hoa (Su Renxuan, Chen Yuefei) vào buổi sáng July 26, cuộc hẹn tuyệt vời nhất của Uỷ ban đứng ở Đại Quốc gia đều hội Nam KIng. Dưới s ự phục vụ của Wu Chang, bộ trưởng ủy ban tỉnh lẻ và giám đốc của hội đồng tỉnh, Lý Tiểu sử, phó giám đốc điều hành của hội đồng tỉnhXsmn19/4, Giám đốc điều hành hội đồng tỉnh tỉnh, chủ trì hội nghị đầu tiên. Phàn Khoái Jinlong, phó giám đốc hội đồng tỉnh quốc hội, Vương Dương, Hứa zhongzi, Ma Nghi bổ, Lưu Handong, Nguỵ ang, Li ên bang và Tổng thư ký Liên Bang đã tham dự cuộc họp. Trần Huỳnh Dương, phó thống đốc tỉnh lẻ, Tiểu Đào, Chủ tịch hội đồng tỉnh, Lưu Hoa, bộ trưởng bộ lãnh đạo cổ cục, và đồng chí chịu trách nhiệm của Hội đồng giám sát tỉnh, tham dự hội nghị không biểu quyết. Chương trình và lịch trình của cuộc họp được trình bày ra. và thời gian của cuộc họp là bốn ngày. The tỉnh, the province court and the province procuratum nator depicted the personal bổ nhiệm and release case to the Họp, and the executive phó governors of the province government Fei Gaoyun, Hạ Daohau and Liu Hoa đã giải thích cho cuộc họp này. Người đã đề nghị được bổ nhiệm đã có một tuyên bố về việc bổ nhiệm. Những đồng chí có trách nhiệm của Hội đồng lập pháp của Hội nghị tỉnh lẻ đã soạn thảo một bản báo cáo về kết quả kiểm tra của quy định cấu trúc cấu trúc quản lý của Giang Đông. Dự thảo, quy định của Tỉnh Giang Tô để thúc đẩy triết học và Khoa học xã hội (Dự thảo) và quy định cấu cấu cấu cấu trúc tỉnh Giang Tô Lan về việc phát triển văn hóa và hợp tác với Đài Loan. Hội nghị thường trực của hội đồng tỉnh (dự thảo thay đổi) tham gia vào cuộc họp, gồm nguyên tắc của Hội đồng tỉnh lẻ Giang Tô Đồng Đồng Lãnh thổ Dân Quốc hội (dự thảo thay đổi), cấu trúc của hội đồng tỉnh Giang Tô, bảo vệ và thúc đẩy s ự đầu tư của đồng hương Hong Kong và Macao (dự thảo thay đổi), và cấu trúc của tỉnh Giang Đông Giang Tô để thực hiện hệ thống tuyên thệ hiến pháp. Được ủy thác bởi Hội đồng các chủ tịch, các đồng chí chịu trách nhiệm trong văn phòng ban thường trực của Hội đồng tỉnh tỉnh, Ủy ban Ngoại giao và ủy ban công việc hợp pháp giải thích cho hội họp. Một bài phát biểu của chính phủ tỉnh lẻ về dự kiến nghị thảo luận về việc áp dụng nội quy quy quy định của bang Giang Đông về an ninh y tế (Dự thảo), quy định của Tỉnh Giang Đông (Dự thảo) về việc cải thiện quy tắc Phục dịch phản xạ vùng nông thôn (Dự thảo) và quy định của Tỉnh Triều Tiên về việc ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm ống khói từ các xe động cơ và máy vận động không (Dự thảo) trên đường phố. Hội đồng Xã hội của Hội đồng tỉnh tỉnh, Hội đồng nông nghiệp của Hội đồng Cố vấn Dân thường tỉnh tỉnh, và Cơ quan môi trường và Hội đồng Xây dựng thành phố đã thảo luận lại và xem xét báo cáo. Uỷ ban tài chính và kinh tế của Hội đồng tỉnh... đã đề nghị một cuộc họp về việc yêu cầu thảo luận... đồng chí Giang Đông s ông... để ngăn chặn và kiểm soát... các quy định chống ô nhiễm trên tàu... và dự thảo... và Hội nghị Dân chủ Giang Tô Đồng Liên... quyết định tăng cường sự giám sát kinh tế... đã được giải thích... bởi đồng chí có trách nhiệm... của Hội nghị tài chính và kinh tế... của Hội đồng tỉnh... Những ủy ban đứng của Nam Kinh và các đại hội đồng thành phố khác đã nộp mười quy tắc và quyết định quy định trong cuộc họp để xem xét và phê duyệt. The afternoon of

25th, Qu Futian đã cai trị một hội nghị các cử tri không bỏ phiếu để lắng nghe ý kiến và đề nghị của 3's Deputy to the National People's Qu ốc hội viên quốc gia, who tham dự cuộc họp như những đại biểu không bỏ phiếu, tập trung vào s ự phục hồi đầy đủ của vùng nông thôn, giáo dục gia gia gia gia gia gia đình và thực hiện bổn phận của các đại biểu phục vụ bảo đảm. Description